Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotuatbildību

“AUTOFAVORĪTS”  

Privātuma politika

 

 1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma 

Šajā Politikā Pārzinisir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjektaintereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādātigodprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.1. Privātuma politikā(turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajāmidentificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datusubjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājaslapu www.autofavorits.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņusvai izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma organizētajiempasākumiem, tajā skaitā, apmeklējuši Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma telpas, lai iepazītos klātienē araktuālajiem piedāvājumiem vai saņemtu pakalpojumus/iegādātos preces.

 1.2. Politika ir attiecināma uzfizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus(ienākot teritorijā un/vai telpās,telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tietiek apstrādāti.

 1.3. Ja tiks atjaunināta(aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika.Gadījumā, ja Jūs interesē Politikas vēsturiskās redakcijas, aicinām vērstiespie Pārziņa, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumāgrozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā politikā,norādītajā datumā.

 

2. Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOFAVORĪTS”(vienotaisreģ.Nr. 40003222622,kontaktinformācija: Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029, tālrunis: 67670000,e-pasta adrese: auto@autofavorits.lv, mājas lapa www.autofavorits.lv) (šajāPolitikā – Pārzinis).

 

3. Piemērojamietiesībuakti

3.1.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzībuattiecībā uzpersonas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti unar ko atceļ Direktīvu95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk– Regula).

3.2. Citi piemērojamietiesību akti fiziskopersonu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kasreglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

 

4.Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Pārzinis ir ieviesis:

 • videonovērošanu ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu unīpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzībuun personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību;
 • telefonasarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību;
 • ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida)saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu.
 • Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijaslīdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arīpārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību.
 • Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektuviedokļu analīzi, kā arī statistikas un dažu vietnes funkciju izmantošanai unvietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam. 4.2. Šajā politikāminētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram,saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vaifilozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselībasstāvokli vai seksuālo orientāciju saistītus datus. 

4.3.Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā,Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektuatsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis irizdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regula 14.pantanosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

5.1.Personas datukategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personuizmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram,

 1. a) datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa servisa pakalpojumucentrā, telpās vai tāsteritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kadtā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek veikta teritorijās, kur datusubjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uzgaiteņiem, ieeju/izeju, automašīnāmto plūsmu Pārziņa teritorijā;
 2. b) zvanot uz Pārziņanorādītajiem tālruņa nummuriem tiks ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksētszvanītāja tālr. nr., ja vien zvanītājs nebūs veicis pasākumus, lai tas netiktuatklāts;
 3. c) sazinoties rakstveidā arPārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācijapar izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa nr.., skype lietotājvārds u.tml.,adrese);
 4. d) apmeklējot Pārziņa vai tāgrupas organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotogrāfēti,iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vaiviedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams,papildus informāciju, ko vēlesieties sniegt. Attiecīgie materiāli var tikt izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai unzīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijasPārziņa, tā grupas uzņēmumu vai pārstāvēto ražotāju sociālajos tīklos, kā arījebkurā masu informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmušiielūgumu uz kādu no Pārziņa vai tā grupas organizētajiem pasākumiem, tad, lainodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasītainformācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.)
 5. e) Pārzinis veic apmeklējumuvēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī datu subjektaapzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājaslapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kāduno Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti unviedokļu analīzi.

 

6. Kāds irpersonas datu apstrādestiesiskais pamats?

6.1. videonovērošana armērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību,Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitālisvarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību. Videonovērošanatiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) unf) apakšpunktu, t.i.

 • Personas datu apstrāde irvajadzīga, laiaizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personasdatu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar  noziedzīgunodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);
 • Pārziņa un trešo personu leģitīmointerešunodrošināšanai(piemēram, lai novērstu vaiatklātu noziedzīgusnodarījumussaistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātuklientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

6.2.Telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegtopakalpojumu kvalitāti un Pārziņatiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts (jatiek veikts), pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu,t.i. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai(piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientuapkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām). 

6.3.ienākošās un izejošāskomunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana unuzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu.

 • lai nodrošinātu Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir,uzskaitītu korespondenci, atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma”;
 • lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, (piemēram,lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanaskvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

6.4.Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masuinformācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tāgrupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Korporatīvajos pasākumos personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a)un f) apakšpunktu, t.i. 

 •  Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savupersonas datu apstrādei vienam vai vairākiemkonkrētiem mērķiem.Personas piekrišana ir viņabrīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikānoteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram,pirms pasākuma un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, katiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas,apzināti fotogrāfējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajāPolitikā norādīto mērķu sasniegšanai). Personaiir tiesības jebkurālaikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā,kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datuapstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram,pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu (grupas uzņēmumu, autoražotāju)leģitīmajām interesēm.
 • Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kurostas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādinodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, kuru tas pārstāv, atpazīstamību. Pārzinis,izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikasstandartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiksaizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinas,ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātugodprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikāsazināties ar Pārzini, izmantojot augstāknorādīto informāciju, lai tas varētuiebilst pret datu apstrādi. 6.5. Pārzinis veic mājas lapas,sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datusubjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punktaf) apakšpunktu, t.i.. Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, ka liecina, vai var liecināt partā zīmola, vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību.

 

7. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

7.1.Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāknorādītos apstākļus:  7.1.1. vai personasdatu glabāšanāstermiņš ir noteiktsvai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2.kāduperiodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātuPārziņa vai trešāspersonas leģitīmointerešu realizācijaiun aizsardzībai;

7.1.3.kamēr nav atsaukta personas sniegtāpiekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskaispamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4.Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datusubjekta vai citas fiziskas personas vitālisvarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību unveselību.

7.1.5.videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vaiatklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību,Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitālisvarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vienattiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt totiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūtsun saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.1.6.telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegtopakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabātiperiodu, kas nepārsniedz sešdesmit dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstānetiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami,palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajāgadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskāsintereses nodrošināšanas brīdim.

7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas(e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lainodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kasnepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļotaiespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vaitrešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. 

7.3. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumuorganizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajostīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmoluatpazīstamību. Lai nodrošinātu uzņēmuma vēsturiskās attīstības nodrošināšanu,Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, laiizpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojotapstākli, ka šajā punktā minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informācijupar Pārziņa, tā grupas vai pārstāvēto ražotāju pasākumiem, tad iegūtiemateriāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.  

7.4.Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datusubjektu viedokļu analīzi.

7.5. Pēc glabāšanaslaikposma beigām,personas dati tiks neatgriezeniskidzēsti.

 

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1.Pārzinim ir pienākums sniegt informācijupar apstrādātajiem personas datiem:  8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vaicitāmvalsts un pašvaldībasiestādēm, ja tasizriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uzpieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. jaattiecīgajai trešajaipersonai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līgumaizpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; fotogrāfam veicotfoto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvupakalpojumu sniegšanu klientam;

8.1.3.saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4.likumīgo interešuaizsardzībai, piemēram,vēršoties tiesā vaicitās valstsinstitūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses. 

8.2.Personas datu saņēmējivar būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās unuzraugošās institūcijas.

8.3.Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā unpietiekamā apjomā,atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētāssituācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.   

8.4.Šajā Politikānorādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav EiropasSavienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts),izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņaizvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, snapchat, u.tml.) ir atzīstamipar uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un EiropasEkonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumuprivātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildusinformāciju par sadarbības nosacījumiem.

 1. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

9.1.Datu subjekts par šajāPolitikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

 • videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus,autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kāarī informē par iespējāmsaņemt detalizētākuinformāciju;
 • zvanot uz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts par audio ieraksta veikšanu (ja tāds tiek veikts), aicinot iepazīties ar papildus informāciju šajā politikā vai jautāt Pārziņa darbiniekam, kas tiek sazvanīts;
 • izziņojot informāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju, aicinot iepazīties ar šo Politiku vai jautāt Pārzinim pirms vai pasākuma laikā;
 • apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;

9.2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.autofavorits.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās;

 

 1. Datu subjekta tiesības

10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

 

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

 

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

 

10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

  • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
  • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
  • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:- apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; - Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

 

 • - Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • - Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 •  

 

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

 

10.7.   Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

 

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

 

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

- rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 • izmantojot pasta sūtījumu. šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Turklāt, Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

 

10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

10.11.2. izvērtē pieprasījumu, ja:

- var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu vai audioieraksta noklausīšanos, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai audio ieraksta, vai citu datu kopiju.

- ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

- informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

 

 1. Kā tiek aizsargāti personas dati? 

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).